مراحل اداری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

حسب بند 4 از نود و نهمین صورتجلسه شورای آموزشی دانشکده مورخ 94/12/10 مراحل اداری دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

الف) تایید کتبی استاد راهنما و استاد مشاور مبنی بر آمادگی برای دفاع

ب) پیشنهاد کتبی استاد راهنما و معرفی سه داور و انتخاب دو نفر از آنها به عنوان داور توسط شورای گروه و تهیه صورتجلسه و سپس تایید شورای دانشکده و تهیه صورتجلسه

لازم به ذکر است که برای صدور مجوز دفاع در شورای دانشکده، لازم است نسخه کاغذی پایان نامه تحویل مدیر محترم گروه گردد.

ج) مراجعه دانشجو به آموزش و دریافت لیست و فرم دفاع حداقل 15 روز مانده به دفاع

د) نصب اطلاعیه دفاع از پایان نامه حداقل سه روز مانده به دفاع در بورد آموزش دانشکده

ه) دفاع

و) انجام اصلاحات پس از دفاع تا یکماه و سپس ارسال نمره.