گرایش و مقاطع تحصیلی

ردیف نام گروه آموزشی رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته تحصیلی در مقطع دکتری تخصصی
1 مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیزداری - علوم و مهندسی مرتعداری علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
2 بیابان زدایی مدیریت و کنترل بیابان مدیریت و کنترل بیابان
3 محیط زیست علوم و مهندسی محیط زیست ---
4 جغرافیا و طبیعت گردی طبیعت گردی (اکوتوریسم) - جغرافیا و برنامه ریزی شهری ---