سرفصل ها و منابع درسی

تعداد بازدید:۲۴۳۸

ردیف

نام گروه آموزشی

سرفصل رشته در مقطع کارشناسی

سرفصل رشته در مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل رشته در مقطع دکتری تخصصی

مرتع و آبخیزداری

مهندسی طبیعت

علوم و مهندسی آبخیزداری - علوم و مهندسی مرتعداری

علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک

بیابان زدایی

 

مدیریت و کنترل بیابان

مدیریت و کنترل بیابان

محیط زیست

 

علوم و مهندسی محیط زیست

---

جغرافیا و طبیعت گردی

گردشگری

 طبیعت گردی (اکوتوریسم) - جغرافیا و برنامه ریزی شهری

---