سرفصل ها و منابع درسی

ردیف نام گروه آموزشی سرفصل رشته در مقطع کارشناسی ارشد سرفصل رشته در مقطع دکتری تخصصی
1 مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیزداری - علوم و مهندسی مرتعداری علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
2 بیابان زدایی مدیریت و کنترل بیابان مدیریت و کنترل بیابان
3 محیط زیست علوم و مهندسی محیط زیست ---
4 جغرافیا و طبیعت گردی طبیعت گردی (اکوتوریسم) - جغرافیا و برنامه ریزی شهری ---

لطفا برای دریافت سرفصل هر رشته، روی نام رشته کلیک فرمایید. با تشکر