آدرس و اطلاعات تماس با واحدهای دانشکده

تعداد بازدید:۱۹۰۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

دکتر رضا قضاوی

رئیس دانشکده

031-55913221-2

2

دکتر عباسعلی ولی

معاون پژوهشی دانشکده و مدیر گروه بیابان زدایی

031-55913246

3

دکتر رسول حیدری سورشجانی

معاون آموزشی دانشکده

031-55913226

4

دکتر ابراهیم امیدوار مدیر گروه مرتع و آبخیزداری 031-55913238

5

دکتر افسانه افضلی

مدیر گروه محیط زیست

031-55913237

6

مهندس محمد توفیقی

مسئول آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده

031-55913247-49

7

آقای علی مرشدی

مسئول دفتر و مسئول کتابخانه دانشکده

031-55913221

031-55913223

8

دکتر سید حجت موسوی

مدیر گروه جغرافیا و طبیعت گردی

031-55913225