آدرس و اطلاعات تماس با واحدهای دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

دکتر محسن شاطریان

رئیس دانشکده

031-55913221-2

2

دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی

معاون پژوهشی دانشکده و مدیر گروه بیابان زدایی

031-55913241

3

دکتر هدی قاسمیه

معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه مرتع و آبخیزداری

031-55913227

4

دکتر یونس غلامی

مدیر گروه جغرافیا و طبیعت گردی

031-55913239

5

دکتر روح الله میرزایی

مدیر گروه محیط زیست

031-55913228

6

مهندس محمد توفیقی

مسئول آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده

031-55913247-49

7

آقای محمد تقی ایمانی مقدم

مسئول دفتر و مسئول کتابخانه دانشکده

031-55913221

031-55913223

8

محسن معین زاده

مسئول آموزش و مرکز رایانه دانشکده

031-55913224