کارکنان

تعداد بازدید:۲۱۲۶

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

تحصیلات

1

علیرضا مرشدی

مسئول دفتر و امور عمومی دانشکده

03155913221

03155913222

کارشناسی

2

محمد توفیقی

مسئول آزمایشگاه های دانشکده

03155913247

03155913248

03155913249

دکتری خاکشناسی