کارکنان

تعداد بازدید:۱۵۶۵

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

تحصیلات

1

علیرضا مرشدی

مسئول دفتر، کتابخانه و امور عمومی دانشکده

03155913221

03155913222

کارشناسی

2

محمد توفیقی

مسئول آزمایشگاه های دانشکده

03155913247

03155913248

03155913249

کارشناسی ارشد خاکشناسی

3

محسن

معین زاده

 مسئول آموزش دانشکده

03155913224

کارشناسی ارشد آبخیزداری