دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1محسنمعین زادهمسئول آموزش و سایت رایانه دانشکده
2اصغردقیقمسئول کتابخانه
3محمد تقیایمانی مقدممسئول دفتر ریاست دانشکده
4محمدتوفیقیکارشناس آزمایشگاه آب و خاک