گروههای آموزشی

تعداد بازدید:۲۸۶۶

ردیف

نام گروه آموزشی

رشته تحصیلی مقطع کارشناسی

رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی در مقطع دکتری تخصصی

1

مرتع و آبخیزداری

مهندسی طبیعت

علوم و مهندسی آبخیزداری - آبخیزداری شهری

علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک

علوم و مهندسی آبخیزداری - مدیریت حوزه های آبخیز

علوم و مهندسی مرتعداری - گیاهان دارویی و صنعتی

علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک

2

مدیریت سرزمین های خشک

مدیریت و کنترل بیابان

مدیریت و کنترل بیابان

3

محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین

علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیست

---

4

جغرافیا و طبیعت گردی

گردشگری

جغرافیا

طبیعت گردی (اکوتوریسم)

طبیعت گردی (ژئوتوریسم)

جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری

---