روسای پیشین

تعداد بازدید:۱۷۴۷

دکتر هدی قاسمیه

سرپرست دانشکده از سال 1388 الی 1390

 

 

دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی

رئیس دانشکده از سال 1390 الی 1392

 

دکتر محسن شاطریان

رئیس دانشکده از سال 1392 الی 1400

 

دکتر رضا قضاوی

رئیس دانشکده از سال 1400 تا کنون