معرفی دانشکده

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین در سال 1388 تاسیس شد و هم اکنون با 8 رشته تحصیلی (علوم و مهندسی آبخیزداری، علوم و مهندسی مرتعداری، علوم و مهندسی محیط زیست، مدیریت و کنترل بیابان، طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد و دو رشته علوم و مهندسی آبخیزداری و مدیریت و کنترل بیابان در مقطع دکتری تخصصی) و تعداد 17 نفر عضو هیات علمی تمام وقت ( 1 عضو هیات علمی با مرتبه استاد تمام، 5 عضو هیات علمی با مرتبه دانشیاری و 11 عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری) مشغول فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.