دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
3محمد تقیایمانی مقدممسئول دفتر ریاست دانشکده03155913221-2
1محسنمعین زادهمسئول آموزش و سایت رایانه دانشکده03155913224
4محمدتوفیقیکارشناس آزمایشگاه آب و خاک03155913247-8-9
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.