لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینجغرافیا و اکوتوریسمطبیعت گردی (اکوتوریسم)کارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمحیط زیستمهندسی منابع طبیعی - محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمرتع و آبخیزداریمهندسی منابع طبیعی - مرتعداریکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینجغرافیا و اکوتوریسمجغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمحیط زیستمهندسی منابع طبیعی- محیط زیست- آلودگی های محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینبیابان زدائیمدیریت و کنترل بیابانکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینبیابان زدائیمهندسی منابع طبیعی - بیابان زداییکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمرتع و آبخیزداریمهندسی منابع طبیعی - آبخیزداریکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمرتع و آبخیزداریمهندسی آبخیزداریکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمرتع و آبخیزداریمهندسی مرتع داریکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمحیط زیستعلوم ومهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینجغرافیا و اکوتوریسمطبیعت گردیکارشناسی ارشد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینبیابان زدائیبیابانزداییدکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیزداریدکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیزداری - آبدکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینبیابان زدائیمدیریت و کنترل بیاباندکترای تخصصی