دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   محسن   معین زاده   03155913224   mmoeinzadeh@kashanu.ac.ir، mmoeinzadeh@hotmail.com و mmoeinzadeh87@gmail.com      مسئول آموزش و سایت رایانه دانشکده 
 2   اصغر   دقیق   03155913223         مسئول کتابخانه 
 3   محمد تقی   ایمانی مقدم   03155913221-2         مسئول دفتر ریاست دانشکده 
 4   محمد   توفیقی   03155913249   mtofighi56@gmail.com      کارشناس آزمایشگاه آب و خاک