دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   محمد تقی   ایمانی مقدم   علوم تربیتی   مسئول دفتر ریاست دانشکده   دفتر ریاست   کارشناسی 
 2   محمد   توفیقی   خاک شناسی   مسئول آزمایشگاه آب و خاک   آزمایشگاه   کارشناسی ارشد 
 3   اصغر   دقیق      مسئول کتابخانه   مسئول کتابخانه    
 4   محسن   معین زاده      مسئول آموزش و سایت رایانه دانشکده   دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین   کارشناسی