دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • رئیس و معاونین دانشکده > رئیس دانشکدهدکتر محسن شاطریان
دانشیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم

E mail: Shaterian@kashanu.ac.ir

Tell:03155913221-22
تعداد بازديد از اين صفحه : 2357